Hacienda Luisita news in “Ang UMA” 2015 issue

“Ang UMA” is the official publication of the Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA Pilipinas – Federation of Agricultural Workers), one of the main convenors of the Luisita Watch network.

Advertisements